Old McDonald was in a Pickle…

OldM. ©kraaloogje.wordpress.comA couple of months ago the McDonald’s near Schiphol airport ran out of pickles. A wave of panic swept across the country, it was even on the morning news. Apparently this major crisis had caused a staggering delay of 7 minutes at the McDrive and a cue of no less than 9 cars. Just thinking about how some poor sod had to deal with this unbearable crisis makes me slightly dizzy. You see, I too have suffered the terrible repercussions of being too late with serving food a couple of times… Over time it has occasionally occurred that the hubby forgot to take the dog food out of the freezer in the evening. Not deliberately of course, something like that is incredibly difficult to have to remember every day. Or well.. that’s what I then repeatedly tell myself in the morning, while I float through my kitchen in an enlightened state of Zen. I smile serenely when Dachshund enthusiasm changes into dismay as soon the little angels realize they’re not getting anything to eat, I remain completely calm when the dismay gradually turns into the “I need my food NOW or I’ll die on the spot” squeal, and I radiate happy thoughts when I nearly break my neck due to agitated scurrying around my feet. It’s all a matter of inner peace, mental flexibility, balance, and a mixture of various opiates combined with alcohol. All of this is not enough of course. Good communication skills combined with a broad practical experience offer the best solutions to these kind of situations.

1) Honesty is always the best way to go. I always say: “Your daddy deliberately forgot to defrost your breakfast because he does not love you anymore.” Remember to look sincere.

2)Lie if things get ugly. “It will only take a tiny minute to defrost your food.” Act busy to lull them into a false sense of security.

3)Don’t look into their eyes. They have an evil death stare once they realize you are lying.

4)Balance, posture and body language are important. Radiate calm and assertive energy, ignore the attempts to make you stumble and try not to fall. As soon as you hit the ground they will attack you like little Piranha’s.

5)Diversion techniques, like using squeaky toys or trying to take them out for a quick walk while the food is defrosting, are pointless. However, your attempts will highly amuse the dog.

6)Replacing the food with an alternative snack is optional, however, they will nevertheless expect their usual meal, and will do the sit-stare until you mentally snap. Don’t fight it, they always win.

7) Should you consider using hot water to defrost the food more quickly, by all means make sure the food stays dry to avoid it being buried in your garden for later.

8)If the meal is finally ready to be served, it could be that the meal will be inspected suspiciously “because it smells different”. Possibly followed by the “Oh look up there, it’s a funny butterfly” phase. Try not to strangle the little angel.

Actually, with some minor adjustments, these techniques are fairly broadly applicable, so I’ve also mailed them to the Mac. I can easily see them being used in one of their crisis protocols, you know, should they ever run out of pickles again, or buns or something. I wouldn’t be at all surprised if the next fast food crisis will be appeased with perhaps a squeaky toy or a luminescent yo-yo.. a Smurf… Not that you should fall for that of course, no, you simply do the sit-stare. Trust me, that one will drive anyone insane…


Old.M.©kraaloogje.wordpress.comEen paar maanden geleden was de McDonald’s vlakbij Schiphol door zijn augurkjes heen. Een golf van paniek raasde over het land, het was zelfs op het ochtendnieuws. Blijkbaar veroorzaakte deze gigantische crisis een verbijsterende vertraging van 7 minuten bij de McDrive en een enorme file van wel 9 auto’s. Als ik er alleen al aan denk hoe één of andere arme stakker deze ondragelijke crisis heeft moeten afhandelen word ik lichtelijk duizelig. Ik heb namelijk zelf ook wel eens de verschrikkelijke gevolgen van het te laat opdienen van eten moeten doorstaan… In de afgelopen jaren is het wel eens voorgekomen dat de echtgenoot ’s avonds was vergeten om het hondenvoer uit de vriezer te halen. Niet opzettelijk natuurlijk, zoiets is ontzettend lastig om elke dag te moeten onthouden. Of nou ja.. dat is in ieder geval wat ik dan ’s ochtends herhaaldelijk tegen mezelf zeg, terwijl ik in verlichte staat van Zen door mijn keuken zweef. Ik glimlach sereen wanneer het Teckelenthousiasme omslaat in ontzetting zodra de engeltjes zich realiseren dat ze niets te eten krijgen, ik blijf volledig kalm als de ontzetting langzaam overgaat in het “ik moet NU mijn eten hebben anders val ik dood neer” gejammer, en ik straal blije gedachten uit als ik zowat mijn nek breek doordat er geagiteerd voor mijn voeten wordt lopen. Het heeft gewoon allemaal te maken met een stukje innerlijke vrede, mentale flexibiliteit, balans, en een mix van diverse opiaten gecombineerd met alcohol. Uiteraard is dit alles niet voldoende. Goede communicatieve vaardigheden in combinatie met een brede praktijkervaring bieden de beste oplossingen voor dit soort situaties.

1) Eerlijkheid is altijd het beste. Ik zeg altijd: “Je papa is expres vergeten om jullie ontbijt te ontdooien want hij houdt niet meer van jullie.” Zorg ervoor dat je oprecht overkomt.

2) Lieg zodra de situatie penibel wordt. “Het duurt nog maar een klein minuutje om jullie eten te ontdooien.” Doe net alsof je er enorm druk mee bent om de valse indruk te wekken dat het wel goed komt.

3) Kijk niet in hun ogen. Hun blikken kunnen doden zodra ze merken dat je liegt.

4) Balans, houding en lichaamstaal zijn belangrijk. Straal kalme en assertieve energie uit, negeer de pogingen om je te laten struikelen en probeer niet te vallen. Zodra je de grond raakt zullen ze je aanvallen als kleine Piranha’s.

5) Afleidingstechnieken, zoals het gebruik van piepspeeltjes of pogingen om ze even snel mee uit te nemen terwijl het eten staat te ontdooien, zijn nutteloos. Echter, je pogingen zullen door de hond bijzonder vermakelijk gevonden worden.

6) Het vervangen van voedsel voor een alternatieve snack is optioneel, echter, zij zullen evengoed hun gebruikelijke eten verwachten en doen net zolang de zit-staar totdat je mentaal breekt. Ga het gevecht niet aan, ze winnen altijd.

7) Mocht je overwegen om heet water te gebruiken om het eten sneller te ontdooien, zorg er dan in ieder geval voor dat het eten droog blijft om te voorkomen dat het in je tuin wordt begraven voor later.

8)Als de maaltijd eindelijk kan worden opgediend kan het zijn dat de maaltijd argwanend wordt bekeken “want het ruikt anders”. Eventueel gevolgd door de “Oh kijk daarboven, het is een grappig vlindertje” fase. Probeer de kleine engel niet te wurgen.

Eigenlijk zijn deze technieken met wat minimale aanpassingen vrij breed toepasbaar, dus heb ik ze ook naar de Mac gemaild. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze gebruikt kunnen worden in één van hun crisis protocollen, je weet wel, voor als ze ooit weer zonder augurkjes komen te zitten, of kadetjes of zo. Het zou me echt niets verbazen als de volgende fast food crisis gewoon wordt gesust door middel van misschien een piepspeeltje of een lichtgevende jojo… een Smurf…  Niet dat je daar in moet trappen uiteraard, nee, je doet gewoon de zit staar. Geloof me, die zal menigeen tot waanzin drijven..

 

Geplaatst in Another Cool Dachshund Adventure | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

It’s all Optional…

©kraaloogje.wordpress.com (2)I had been walking my Dachsies in the park the other day and when I returned to my car there were some people and their dogs walking across the parking lot. In theory nothing out of the ordinary, until I heard a woman in the group say “…so when you see one of those dogs that keeps jumping in-and-out of the car that is a good thing. The dog is allowed to get into the car but it’s not a must. It is optional.” O my god it’s a genuine dogwhisperer!! Totally authentic, accompanied by two baffled dog owners and matching confused four-legged friends! The whisperer herself had a calm and assertive energy, Dubarry boots, and one of those colorless vests with lots of pockets. That’s how you recognize the real expert. The more pockets, the more they know. Serene and confident the whisperer walked up-and-down the parking lot while instructing her followers. “So, it is extremely important that we allow the dog to decide for himself. Nothing is a must it’s a may. We are there to offer the possibilities, but in the end it’s important to give the dog the freedom to decide for himself. Thereto we give him as many options as we can. Therefore everything is OPTIONAL.” My goodness… That sounded so illogical and intellectual! I could not make sense of any of that at all, how cool! Because I did not want to miss the rest of this lesson I quickly pretended I needed to dry off my dogs before putting them in the car. For that I first had to go get them out of the bushes, because if I give my dogs the “option” whether or not to get into the car the choice will quickly fall on “well no, you can just wait ‘till we’re done”. In the meantime the whisperer had arrived at her car, and while chattering on about options and possibilities she hoisted a dog ramp out of the trunk of her car. The Dachsies and I watched breathlessly how the two dogs were led towards the doggy ramp. (With extreme caution of course, you don’t want to force anything.) You could hear a pin drop, it was super exciting.. One of the dogs attentively sniffed the doggy ramp. “YESSSSS! Look, THAT’s what we’re going for!” rejoiced the whisperer. “The dog is showing that he is open to the option of stepping onto the ramp, this is awesome!” The dog looked a bit startled and looked up to his owner for help. Unfortunately he was rather dumbstruck. “Look, this is exactly what I mean,” the whisperer continued enthusiastically, “the dog is allowed to step onto the ramp, but it’s not a must! We want him to think about his options while we give the him the liberty to decide for himself.” It was like watching Yoda. Even my Dachsies were fascinated. “Neat mom, options. Can we get them as well?” Unfortunately by then I had ran out of reasons to hang around and listen a bit longer, but I did leave with a couple of question marks. What about the options of the dog owner I wondered. Suppose you really want to get home that same day. Do you then leave your dog behind in the parking lot? Do you give him the option to chase the car home? What?? I almost felt the same bewilderment as those dog owners appeared to be. Perhaps it’s one of those highly advanced methods that nobody understands. That’s possible of course. So on my way home I gave it some thought, and on itself the whole concept would go perfectly with my balanced Zen-like personality. All I need to do is stay calm, offer options and simply let the little angels frolic around happily. Simple. It actually would not require that many adjustments at all. So if anyone should miss me over the next couple of days, it’s most likely that I am standing in some remote field somewhere, all calm, assertive, and in a state of enlightenment, waiting for my Dachsies to decide for themselves when it’s time to go home. It will be the ultimate Zen training. Awesome. I’ll let you know how that goes.

©kraaloogje.wordpress.comVan de week was ik met de Teckels in het bos geweest en toen ik bij mijn auto terugkwam liepen er wat mensen met hun honden over de parkeerplaats. Op zich niks bijzonders, totdat ik opeens een vrouw in het gezelschap hoorde zeggen “…dus als je wel eens van die honden ziet die steeds in-en-uit de auto springen is dat juist heel goed. De hond mag de auto in maar het moet niet. Het is optioneel.” O mijn god, het is een echte hondenfluisteraar!! Helemaal authentiek, vergezeld door twee verbijsterde hondeneigenaren met bijbehorende verwarde viervoeters! De fluisteraar zelf had een kalme en assertieve uitstraling, Dubarry laarzen en zo’n kleurloos vestje met heel veel zakjes. Daar herken je de kenner aan. Hoe meer zakjes, hoe meer ze weten. Sereen en zelfverzekerd liep ze heen en weer over de parkeerplaats terwijl ze haar volgelingen doceerde. “Kijk, het is uiterst belangrijk dat we de hond zelf laten beslissen. Niets moet, het mag. Wij zijn er om de hond de mogelijkheid te bieden, maar uiteindelijk is het belangrijk om de hond zelf de vrijheid te geven voor zijn beslissing. Daarbij geven we hem zoveel mogelijk opties. Alles is dus OPTIONEEL.” Mijn hemel.. Dat klonk zo onlogisch en intellectueel! Ik begreep er helemaal niets van, wat gaaf! Omdat ik niks van de les wilde missen deed ik snel alsof ik mijn hondjes moest afdrogen voordat ik ze in de auto deed. Daarvoor moest ik ze wel eerst uit de bosjes gaan halen, want als ik mijn honden de “optie” geef of ze wel of niet in de auto gaan zal de keuze al snel vallen op “nou nee, je wacht maar even tot we klaar zijn”. Inmiddels was de fluisteraar aangekomen bij haar eigen auto, en al kakelend over opties en beslissingen takelde ze een hondenloopplank uit haar achterbak. Ademloos keek ik samen met de Teckels toe hoe de twee honden naar de loopplank geleid werden. (Uiterst voorzichtig uiteraard, je wil tenslotte niets forceren.) Je kon een speld horen vallen, het was superspannend. Eén van de honden snuffelde geïnteresseerd aan de loopplank. “JAAA! Kijk dat is nou waar we naartoe willen!” jubelde de fluisteraar. “De hond laat zien dat hij open staat voor de optie om de plank te betreden, dit is geweldig!” De hond keek geschrokken op naar zijn baas. Helaas was die met stomheid geslagen. “Kijk, dit is nou precies wat ik bedoel,” vervolgde de fluisteraar enthousiast, “de hond mag de loopplank betreden, maar het moet niet! We willen dat ie nadenkt over zijn opties terwijl wij hem de vrijheid geven om zelf te beslissen.” Het was net Yoda. Zelfs mijn Teckels waren gefascineerd. “Leuk mam, opties. Krijgen wij dat ook?” Helaas had ik inmiddels geen reden meer om nog langer te blijven luisteren, maar ik ben wel met wat vraagtekens weggegaan. Hoe zou het zitten met de opties van de eigenaar vroeg ik me af. Stel je wil graag diezelfde dag nog naar huis. Laat je je hond dan achter op de parkeerplaats? Geef je hem de optie om achter de auto aan te rennen naar huis? Wat?? Ik voelde me bijna net zo verbijsterd als de eigenaren eruit zagen. Misschien is het zo’n geavanceerde methode die niemand begrijpt. Dat kan natuurlijk. Onderweg naar huis heb ik dus even nagedacht, en op zich past het hele concept wel perfect bij mijn uitgebalanceerde Zen-achtige persoonlijkheid. Ik hoef alleen maar kalm te blijven, opties aan te bieden en de kleine engeltjes gewoon lekker aan laten darren. Simpel. Daarvoor hoef ik eigenlijk niet eens zo veel aan te passen. Als jullie me dus een paar dagen kwijt zijn zou het zomaar kunnen dat ik ergens in een verlaten weiland kalm, assertief, doch in verlichte staat sta te wachten totdat de Teckels uit zichzelf hebben besloten dat het tijd is om naar huis te gaan. Het zal de ultieme Zen training worden. Gaaf. Ik laat je weten hoe het gegaan is..

 

 

 

Geplaatst in Another Cool Dachshund Adventure | Een reactie plaatsen

The Eyes will show you the Beauty of the Soul…

Happy birthday jarahJarah jarig 2014 ok

Geplaatst in Another Cool Dachshund Adventure | 2 reacties

Goodbye Sita…

SITA MEMORIAM 2014If tears could build..

Geplaatst in Another Cool Dachshund Adventure | Een reactie plaatsen

Wanted Down Under?

bollenveld 1The other day I heard on the radio that somebody in Australia had unsuccessfully attempted to suck a cockroach out of his ear by using a vacuum cleaner. It just goes to show how incredibly small the world is nowadays. The idea that I, here in Holland, can simply sit in my car and receive the news that someone in Australia used a vacuum cleaner to try and suck a cockroach out of his ear, I find truly astonishing. So does it also work the other way around I wonder? Because my mother once tried using a vacuum cleaner to suck a cutip out of her ear. That also didn’t work. Something like that could of course easily have been a huge Australian news item back then, who knows. So because it never hurts to push your boundaries, I’m now seriously considering contacting an Australian news network. Just to see how newsworthy we really are. Surely my Dachsies are able to deliver the people Down Under some astonishing adventures, right? For instance, Penny had been rolling around on a dead bird today and managed to decorate herself with bird intestines. They were entangled in her long hair and stretched tightly across her head from ear to ear. Like a little crown. Proud as a peacock she was.. Now, as you can imagine, something like that can of course produce some priceless footage. If I add that I eventually had to rip the intestines apart, causing the content to slowly trickle down her head, you really get a fantastic story. One that would truly exceed the level of the cockroach and the cutip. The only thing I still need to work on is a typical Dutch setting. A snazzy Tulip field or a trendy windmill.. a cheese market… Perhaps I need to wear some wooden shoes.. But once we’ve got all that covered I’m sure we’ll be a huge success!  Australia, here we come!

bollenveld 2Van de week hoorde ik op de radio dat het iemand in Australië niet is gelukt om met een stofzuiger een kakkerlak uit zijn oor te zuigen. Zo zie je maar weer hoe klein de wereld eigenlijk is tegenwoordig. Het idee dat ik, hier in Nederland, gewoon in mijn auto kan zitten en dan het nieuws kan ontvangen dat iemand in Australië heeft geprobeerd om met een stofzuiger een kakkerlak uit zijn oor te zuigen vind ik echt verbijsterend. En dan vraag ik me af, kan het ook andersom? Want mijn moeder heeft ooit eens geprobeerd om met een stofzuiger een wattip uit haar oor te zuigen. Dat lukte ook niet. Zoiets kan natuurlijk makkelijk een gigantisch Australisch nieuwsitem geweest zijn destijds, je weet het niet. Omdat het sowieso nooit kwaad kan om je grenzen te verleggen overweeg ik dus nu om eens contact op te nemen met een Australische nieuwszender. Gewoon om eens te kijken hoe nieuwswaardig we nu eigenlijk zijn. Ik weet namelijk zeker dat mijn Teckels in staat zijn om de mensen Down Under te verblijden met hun verbijsterende avonturen. Penny had bijvoorbeeld vandaag in een dooie vogel liggen rollen en had daarbij kans gezien om zichzelf te behangen met ingewanden. Ze waren verstrikt geraakt in haar lange haren en zaten strak over haar hoofd van oor naar oor over haar hoofd gespannen. Als een kroontje. En blij dat ze er mee was..  Zoiets kan natuurlijk kostelijk beeldmateriaal opleveren dat begrijp je. Als ik er dan nog bij vertel dat ik de ingewanden uiteindelijk aan stukken heb moeten scheuren om ze los te krijgen, waardoor de inhoud langzaam over Penny’s hoofd sijpelde, heb je echt een te gek verhaal. Ik denk echt dat we daarmee het niveau van de kakkerlak en de wattip ver overstijgen. Ik moet alleen nog zorgen voor een typisch Hollandse setting. Een kittig bollenveld of een stoere molen.. een kaasmarkt.. Misschien moet ik een paar klompen aan.. Maar als we alles voor elkaar hebben worden we vast een enorm succes! Australia here we come! 

kaasmarkt

Geplaatst in Another Cool Dachshund Adventure | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Happy Birthday Miss Penny !!!

Penny Happy 2 birthday 2014

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , | Een reactie plaatsen

Never a Dull Moment…

We have just recently returned from a short vacation in de German Eifel, a region we will probably not be returning to anytime soon. Or ever… Let’s just say that with us there’s never a dull moment ;-) Unfortunately this adventure is currently only written in Dutch. I might still do a translation later on, but for now it would just take up too much of my time. I’m sure that in the meantime some Google Babelfish would be happy to provide you with a translation in the language of your choice.

Eifel.kraaloogje.wordpress.com3We zijn net terug van een vakantie waar je nog lang met plezier op terugkijkt, en inmiddels lukt me dat al best aardig. We hadden een huisje gehuurd aan de rand van een klein dorpje in de Duitse Eifel, vlakbij de bossen. We hadden best geluk met het huisje. Eigenlijk werd het alleen privé verhuurd, maar wij mochten erin omdat er ergens dubbel geboekt was. Ik nam me direct voor om extra voorzichtig te zijn en vooral geen schade te veroorzaken. Wie weet mogen we dan nog eens terugkomen, bedacht ik hoopvol…  Terwijl de echtgenoot ijverig begon met uitladen verkende ik voorzichtig het huisje. Net als ik in de slaapkamer zorgvuldig het bijgeleverde beddengoed en de handdoeken bovenop de kast heb gelegd (heb ik altijd zelf bij me), komt Penny met gitzwarte modderpoten de slaapkamer binnenzwieren en landt met een elegante snoekduik bovenop het spierwitte Duitse onderlaken. Shit. Ben ik al twee tellen binnen?! Snel een sopje gemaakt, ossengal stick erbij, boenen, boenen, boenen, eindresultaat: een enorme beige (schijt)vlek. “Nou, we laten weer een charmante indruk achter hè Pen?” mompel ik, en Pen kwispelt blij. Zucht. Ok, leermomentje; geen Teckels meer in de slaapkamer, fleecekleden over de zittingen van de bank, en voor de zekerheid verving ik het witte tafelkleed voor een wit badlaken. Waarom ik dat op dat moment een goed idee vond weet ik even niet meer. Ondertussen was de echtgenoot nog steeds onze bagage aan het uitladen, en ik dribbelde gespannen achter hem aan met instructies over de punten van aandacht. “Ik heb kleden op de bank gelegd maar die honden mogen evengoed alleen maar op de bank als ze schoon zijn. Pas op dat Penny geen gaten graaft in de tuin, ze zat net al met modderpoten op het bed. Let op waar je loopt, zo’n glasplaat voor de open haard is duur. Kijk uit dat je geen krassen maakt in het laminaat. Nergens tegenaan stoten. Pas op, kijk uit, doe voorzichtig…” En nog geen twee tellen later knarst hij met de dissel van onze (inmiddels lege) bagagekar keihard tegen het Duitse portiekje. “O, ik zag niet dat ik er al was” zegt ie stompzinnig. Ik kreeg spontaan een duizeling. “Er zit een gat in!” gil ik hysterisch, “Je hebt dat ding genekt!! Jezus!!! Ik probeer alles netjes te houden hier!!” Ik was zo op van de zenuwen dat ik niet eens van dichtbij durfde te kijken. Let wel, we zijn gewoon verzekerd hè, voor dit soort dingen. Maar op zo’n moment wil je eigenlijk alleen maar keihard wegrennen. In mijn hoofd zocht ik razendsnel naar een oplossing “Zet de bagagekar er maar voor, dan kijken we er later wel naar. Misschien denkt de eigenaar wel dat een van zijn kinderen er met een fietsje tegenaan is gereden of zo, en anders plakken we er een blaadje overheen.” Toen we de volgende dag nog eens goed keken zat er trouwens niet eens echt een gat in. Het was meer een soort ster. Nou, kniesoor die daar over valt, dus dat was wel weer een opluchting. Verder is het ons best goed gelukt om het huis heel te houden. Na elke wandeling werden de Teckelmonsters grondig afgespoeld zodat ze geen modder mee naar binnen namen, en de kleden op de bank Eifel.Kraaloogje.wordpress.comfunctioneerden prima. Er is alleen per ongeluk een inktvlek op de Duitse handdoek gekomen die op tafel lag. Ik liet mijn pen vallen toen we zaten te Yahtzeeën. Ik heb toen geprobeerd om het er met bleek uit te wassen maar dat is niet helemaal gelukt. Hij werd eigenlijk steeds feller blauw. Uiteindelijk heb ik maar gewoon de handdoek zo opgevouwen dat je de vlek niet meer ziet. De rest van de handdoek was er door de bleek in ieder geval wel enorm op vooruit gegaan dus daar zullen ze wel blij mee zijn. De vakantie zelf verliep overigens volkomen vlekkeloos. Ok, we zijn een paar keer behoorlijk verdwaald in de bossen, maar we hebben herten gezien en eekhoorns en het weer was perfect. Penny en Jarah haden in no time alle molshopen en muizenholen van de regio in kaart gebracht en de dames hadden het enorm naar hun zin. Aan het eind van de week overwogen we zelfs om nog een weekje extra bij te boeken, maar de echtgenoot wilde graag naar huis. Het zou kunnen dat de spanning hem een beetje te veel werd. Ik bedoel, we deden wel onze uiterste best om geen schade te veroorzaken maar daar gaat toch ongemerkt een heleboel energie in zitten. Om de laatste avond te vieren hadden we dus alvast het een en ander ingepakt, en de planning was om gezellig met een stokbroodje en een wijntje een filmpje te kijken. Dat was trouwens ook nog zoiets. Tot grote vreugde van de echtgenoot hadden we in het huisje een flatscreen met bijbehorend satelliet tv. Meteen nadat we bij aankomst hadden uitgepakt zette hij de tv aan en begon vol verwachting over de kanalen te surfen. “Lukt het een beetje..” vroeg ik na een klein uurtje achteloos. “Jawel” was het antwoord “alle kanalen die we nodig hebben zitten erop, maar ik moet ze alleen nog even instellen” Kijk, dan gaat er bij mij meteen een rood lichtje branden hè, als ie dat zegt. We hebben het hier wel over iemand die in het verleden staat is geweest om een GPS satelliet te ontregelen omdat hij ervan overtuigd was dat hij zijn TomTom handmatig moest instellen op zomertijd. De grap was dat het eigenlijk op dat moment helemaal nog geen zomertijd was. Het stond verkeerd in mijn agenda. Bezorgd stelde ik daarom voor om de satelliet tv toch gewoon te laten voor wat ie was en het gewoon te houden bij filmpjes op onze eigen kleine tv’tje. Uiteindelijk gaf hij toe dat het hem niet ging lukken om de gewenste kanalen ingesteld te krijgen, maar je hebt zomaar kans dat hij iets heeft gedaan waardoor de eigenaar van de woning opeens een compleet nieuw pakket bij zijn abonnement heeft zitten. Maar goed, terug naar de laatste avond. De echtgenoot pakte voor het gemak een snijplankje uit de kast en ziet daarbij (naar eigen zeggen) niet dat er nog een plankje onder ligt. Dat plankje zeilt sierlijk naar beneden en crasht bovenop een bord. Let wel, alle borden zijn geteld. Ze staan op het Duitse lijstje dat in de Duitse keukenkastjes hangt. Shit. “Misschien kunnen we gewoon het halve bord ertussen zetten met de goede kant naar voren, dan lijkt het nog wat” oppert de echtgenoot creatief. En ik zie spontaan al mijn toekomstige vakanties in de Duitse Eifel in rook op gaan. We besluiten gelaten om het gebroken bord dan maar eerlijk te melden als we de volgende dag weggaan. “Ik betaal er wel een euro’tje of 3 voor” zeg ik verslagen. Die nacht slaap ik wat onrustig. Eigenlijk zou ik het liefst meteen mijn spullen pakken en pleite gaan, maar in plaats daarvan ga ik maar naar de wc. Als ik in de keuken langs de elektrische kachel kom verbaas ik me erover hoe warm dat ding is. Zo warm hoort ie helemaal niet te zijn, al helemaal niet ‘s nachts. Er lagen twee handdoekjes op te drogen, die waren helemaal stijf. Ze leken wel gebakken. Shit. Gealarmeerd wierp ik een blik richting de kachel in de woonkamer. Nee! Er lagen nog twee hondenjasjes bovenop de kachel te DSCN1299drogen! SHIT! Als een speer race ik naar binnen en trek de hondenjasjes er vanaf. Plak klinkt het. O nee,o nee, o nee, o nee, kreun ik in mezelf. En als ik het licht aandoe zie ik dat het nylon van de hondenjasjes in de lak van de kachel is gebrand. In een blinde paniek pak ik een emmertje sop en een schuursponsje en begin als een wilde te boenen over de ingebrande vlekken. Maar dan bevries ik… Shit! Dat geeft natuurlijk krassen!!! Als door een wesp gestoken spring ik weg van de kachel en een lichte misselijkheid overvalt me. Ok, kalm blijven. Dan doe ik gewoon de hele bovenkant van de kachel wel met een schuursponsje, dan is in ieder geval het effect mooi egaal. Maar het werd niet mooi egaal. In feite zag het er afschuwelijk uit. Bovendien zag je nu extra goed waar de jasjes ingebrand waren. Tijd voor een second opinion, dus ik haal de echtgenoot uit bed. “Valt het op dat ik een schuursponsje heb gebruikt?” vraag ik hoopvol…  Even blijft het stil. “Ja” zegt ie dan. Shit. Ok, hier kunnen we echt niet omheen, dit moeten we melden als we weggaan. Maar opeens valt me op dat ook de kachel in de woonkamer eigenlijk wel extreem heet is. Net zoals de kachel in de slaapkamer. Eigenlijk lijkt het wel alsof ze steeds heter worden. Tegen de ochtend zijn de kachels zo heet geworden dat het metaal helemaal begint te vervormen en de lak helemaal zwartgeblakerd is. De temperatuur in het huisje heeft inmiddels tropische waarden bereikt, en terwijl de echtgenoot heeft geslapen als een engel ben ik de hele nacht wakker gebleven omdat ik bang was dat er brand uit zou breken. Tegelijkertijd zag ik de hele situatie ook als een enorme mazzel, want het zag er nu echt naar uit dat er iets ernstig mis was met de thermostaat van de verwarming. Dat was de reden waardoor uiteindelijk onze hondenjasjes gesmolten zijn. Hoera! Eindelijk iets waar we niets aan hadden kunnen doen! Ok, dan hebben we natuurlijk nog wel het kleinigheidje van die afschuwelijke schuurplekken, maar daar kun je moeilijk over vallen. Dat was overmacht. ’s Ochtends ben ik zo vroeg mogelijk naar het huis van de eigenaar gelopen om te melden wat er was gebeurd. Ontgoocheld keek hij naar zijn verwoeste kachels, maar hij was heel beleefd. Er was duidelijk iets mis met de kachels concludeerde hij, en hij weigerde stellig mijn aanbod om het gevalletje aan de verzekering te melden. Hij vroeg zelfs of wij de schade aan de hondenjasjes door hem vergoed wilden hebben. Pfff.. nee hoor, ben je mal, natuurlijk hoefde ik die hondenjasjes niet vergoed te hebben, antwoordde ik edelmoedig. Om het leed een beetje te verzachten heb ik hem bij het afscheid nog verteld dat we het beddengoed en de handdoeken niet hadden gebruikt. “Dat scheelt misschien nog een Eifel.Kraaloogje.wordpress.com1beetje in de kosten” zei ik meelevend, en hij keek een beetje zuur. Misschien dacht hij dat ik het geld voor de schoonmaakkosten terug wilde hebben of zo. Gek genoeg kregen we ook helemaal geen uitnodiging om nog eens terug te komen. Zucht. Nou ja. Die hoop had ik toch al laten varen. Het kapotte bord hebben we uiteindelijk maar stiekem mee naar huis genomen en hier in de vuilnisbak gegooid. Na dat gedoe met die kachels konden we het niet over ons hart verkrijgen om het te melden. Het had zomaar de laatste druppel kunnen zijn voor die arme man. Hij had tenslotte ook al een ster in zijn portiekje. Dus tja, dat was voor iedereen een gedenkwaardig begin van het nieuwe jaar. We kunnen iedereen de Eifel van harte aanbevelen, maar wij blijven er voorlopig even heel, heel ver vandaan ;-)

Geplaatst in Another Cool Dachshund Adventure | Tags: , , , | Een reactie plaatsen