Old McDonald was in a Pickle…

OldM. ©kraaloogje.wordpress.comA couple of months ago the McDonald’s near Schiphol airport ran out of pickles. A wave of panic swept across the country, it was even on the morning news. Apparently this major crisis had caused a staggering delay of 7 minutes at the McDrive and a cue of no less than 9 cars. Just thinking about how some poor sod had to deal with this unbearable crisis makes me slightly dizzy. You see, I too have suffered the terrible repercussions of being too late with serving food a couple of times… Over time it has occasionally occurred that the hubby forgot to take the dog food out of the freezer in the evening. Not deliberately of course, something like that is incredibly difficult to have to remember every day. Or well.. that’s what I then repeatedly tell myself in the morning, while I float through my kitchen in an enlightened state of Zen. I smile serenely when Dachshund enthusiasm changes into dismay as soon the little angels realize they’re not getting anything to eat, I remain completely calm when the dismay gradually turns into the “I need my food NOW or I’ll die on the spot” squeal, and I radiate happy thoughts when I nearly break my neck due to agitated scurrying around my feet. It’s all a matter of inner peace, mental flexibility, balance, and a mixture of various opiates combined with alcohol. All of this is not enough of course. Good communication skills combined with a broad practical experience offer the best solutions to these kind of situations.

1) Honesty is always the best way to go. I always say: “Your daddy deliberately forgot to defrost your breakfast because he does not love you anymore.” Remember to look sincere.

2)Lie if things get ugly. “It will only take a tiny minute to defrost your food.” Act busy to lull them into a false sense of security.

3)Don’t look into their eyes. They have an evil death stare once they realize you are lying.

4)Balance, posture and body language are important. Radiate calm and assertive energy, ignore the attempts to make you stumble and try not to fall. As soon as you hit the ground they will attack you like little Piranha’s.

5)Diversion techniques, like using squeaky toys or trying to take them out for a quick walk while the food is defrosting, are pointless. However, your attempts will highly amuse the dog.

6)Replacing the food with an alternative snack is optional, however, they will nevertheless expect their usual meal, and will do the sit-stare until you mentally snap. Don’t fight it, they always win.

7) Should you consider using hot water to defrost the food more quickly, by all means make sure the food stays dry to avoid it being buried in your garden for later.

8)If the meal is finally ready to be served, it could be that the meal will be inspected suspiciously “because it smells different”. Possibly followed by the “Oh look up there, it’s a funny butterfly” phase. Try not to strangle the little angel.

Actually, with some minor adjustments, these techniques are fairly broadly applicable, so I’ve also mailed them to the Mac. I can easily see them being used in one of their crisis protocols, you know, should they ever run out of pickles again, or buns or something. I wouldn’t be at all surprised if the next fast food crisis will be appeased with perhaps a squeaky toy or a luminescent yo-yo.. a Smurf… Not that you should fall for that of course, no, you simply do the sit-stare. Trust me, that one will drive anyone insane…


Old.M.©kraaloogje.wordpress.comEen paar maanden geleden was de McDonald’s vlakbij Schiphol door zijn augurkjes heen. Een golf van paniek raasde over het land, het was zelfs op het ochtendnieuws. Blijkbaar veroorzaakte deze gigantische crisis een verbijsterende vertraging van 7 minuten bij de McDrive en een enorme file van wel 9 auto’s. Als ik er alleen al aan denk hoe één of andere arme stakker deze ondragelijke crisis heeft moeten afhandelen word ik lichtelijk duizelig. Ik heb namelijk zelf ook wel eens de verschrikkelijke gevolgen van het te laat opdienen van eten moeten doorstaan… In de afgelopen jaren is het wel eens voorgekomen dat de echtgenoot ’s avonds was vergeten om het hondenvoer uit de vriezer te halen. Niet opzettelijk natuurlijk, zoiets is ontzettend lastig om elke dag te moeten onthouden. Of nou ja.. dat is in ieder geval wat ik dan ’s ochtends herhaaldelijk tegen mezelf zeg, terwijl ik in verlichte staat van Zen door mijn keuken zweef. Ik glimlach sereen wanneer het Teckelenthousiasme omslaat in ontzetting zodra de engeltjes zich realiseren dat ze niets te eten krijgen, ik blijf volledig kalm als de ontzetting langzaam overgaat in het “ik moet NU mijn eten hebben anders val ik dood neer” gejammer, en ik straal blije gedachten uit als ik zowat mijn nek breek doordat er geagiteerd voor mijn voeten wordt lopen. Het heeft gewoon allemaal te maken met een stukje innerlijke vrede, mentale flexibiliteit, balans, en een mix van diverse opiaten gecombineerd met alcohol. Uiteraard is dit alles niet voldoende. Goede communicatieve vaardigheden in combinatie met een brede praktijkervaring bieden de beste oplossingen voor dit soort situaties.

1) Eerlijkheid is altijd het beste. Ik zeg altijd: “Je papa is expres vergeten om jullie ontbijt te ontdooien want hij houdt niet meer van jullie.” Zorg ervoor dat je oprecht overkomt.

2) Lieg zodra de situatie penibel wordt. “Het duurt nog maar een klein minuutje om jullie eten te ontdooien.” Doe net alsof je er enorm druk mee bent om de valse indruk te wekken dat het wel goed komt.

3) Kijk niet in hun ogen. Hun blikken kunnen doden zodra ze merken dat je liegt.

4) Balans, houding en lichaamstaal zijn belangrijk. Straal kalme en assertieve energie uit, negeer de pogingen om je te laten struikelen en probeer niet te vallen. Zodra je de grond raakt zullen ze je aanvallen als kleine Piranha’s.

5) Afleidingstechnieken, zoals het gebruik van piepspeeltjes of pogingen om ze even snel mee uit te nemen terwijl het eten staat te ontdooien, zijn nutteloos. Echter, je pogingen zullen door de hond bijzonder vermakelijk gevonden worden.

6) Het vervangen van voedsel voor een alternatieve snack is optioneel, echter, zij zullen evengoed hun gebruikelijke eten verwachten en doen net zolang de zit-staar totdat je mentaal breekt. Ga het gevecht niet aan, ze winnen altijd.

7) Mocht je overwegen om heet water te gebruiken om het eten sneller te ontdooien, zorg er dan in ieder geval voor dat het eten droog blijft om te voorkomen dat het in je tuin wordt begraven voor later.

8)Als de maaltijd eindelijk kan worden opgediend kan het zijn dat de maaltijd argwanend wordt bekeken “want het ruikt anders”. Eventueel gevolgd door de “Oh kijk daarboven, het is een grappig vlindertje” fase. Probeer de kleine engel niet te wurgen.

Eigenlijk zijn deze technieken met wat minimale aanpassingen vrij breed toepasbaar, dus heb ik ze ook naar de Mac gemaild. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze gebruikt kunnen worden in één van hun crisis protocollen, je weet wel, voor als ze ooit weer zonder augurkjes komen te zitten, of kadetjes of zo. Het zou me echt niets verbazen als de volgende fast food crisis gewoon wordt gesust door middel van misschien een piepspeeltje of een lichtgevende jojo… een Smurf…  Niet dat je daar in moet trappen uiteraard, nee, je doet gewoon de zit staar. Geloof me, die zal menigeen tot waanzin drijven..

 

Advertisements
This entry was posted in Another Cool Dachshund Adventure and tagged , , , . Bookmark the permalink.